وارد حساب Google Analytics خود شده و یک پروفایل برای سایت خود ایجاد نمایید سپس کد تجزیه و تحلیل گوگل را دراینجا وارد نمایید." id="input-google-analytics" class="form-control">

Perlite gypsum plaster

This plaster which is a mixture of perlite and other additives is a kind of substrate in plastering of the buildings. Due to the existence of mineral perlite particles, this product has advantages like lightening, heat protection, resistance against fire, sound protection, etc

This product can be used directly on brick, concrete and verified concrete and has no limitation in using the substrate.

In case of having additives for late setting of the plaster, the plaster has enough time to rest and prevents from producing waste due to the fast setting of the plaster. This product can be used in plastering for at least 50 minutes.

Cellulose additive in this product causes high stickiness and viscosity and easy use and it is a proper substrate for satin.

Technical specifications

5,5- 6,0/10 kg

Water/plaster factor

55 minutes

workability

140-160 minutes

End of setting

((max 4 days

Drying Time

((min1 N/mm2

Tensile bending strength

((min 2.5 N/mm2

Compressive Strength

700  kg/m3

Density

10 kg/  for 1 cm thickness

Amount of consumption

30 kg

Net Packaging