وارد حساب Google Analytics خود شده و یک پروفایل برای سایت خود ایجاد نمایید سپس کد تجزیه و تحلیل گوگل را دراینجا وارد نمایید." id="input-google-analytics" class="form-control">

plaster

plaster

Plaster is a building material used for the protective or decorative coating of walls and ceilings and for molding and casting decorative elements. In English "plaster" usually means a material used for the interiors of buildings, while "render" commonly refers to external applications. Another imprecise term used for the material is stucco, which is also often used for plasterwork that is worked in some way to produce relief decoration, rather than flat surfaces.

The most common types of plaster mainly contain either gypsumlime, or cement, but all work in a similar way. The plaster is manufactured as a dry powder and is mixed with water to form a stiff but workable paste immediately before it is applied to the surface. The reaction with water liberates heat through crystallization and the hydrated plaster then hardens.