وارد حساب Google Analytics خود شده و یک پروفایل برای سایت خود ایجاد نمایید سپس کد تجزیه و تحلیل گوگل را دراینجا وارد نمایید." id="input-google-analytics" class="form-control">

Cutback Bitümen

Cutback Bitümen

Cutback Bitumen is a type of dissolved bitumen. To produce it, solvent oils | (such as Gasoline, Kerosene and gasoil) are used in order to change bitumen into dissolved bitumen or liquid pitch, so that, during consumption process, the solvent oil evaporates and the bitumen residue to obtain the desirable adhesion.

Types:

Slow Curing (SC-70, SC-250, SC-800, SC-3000), Medium Curing (MC-30, MC-70, MC-250,MC-800,MC-3000), Rapid Curing (RC-30, RC-70, RC-250, RC-800)