وارد حساب Google Analytics خود شده و یک پروفایل برای سایت خود ایجاد نمایید سپس کد تجزیه و تحلیل گوگل را دراینجا وارد نمایید." id="input-google-analytics" class="form-control">

Air Blowing Bitumen

Air Blowing Bitumen

40/50 Bitumen

The bitumen is provided during the process of oxidation of vacuum bottom in bitumen production units. Due to its high air blowing and penetration, it is used in tropical areas.